Polityka prywatności

I. Wprowadzenie

MWT Solutions S.A. i PBSG S.A. priorytetowo traktują ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo informacji. Zależy nam na należytym informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie w świetle przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Jesteśmy świadomi, iż informacja ma określoną wartość, która musi być chroniona w odpowiedni sposób. Celem zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, w niniejszym dokumencie przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, ich wykorzystywania oraz pozyskiwania.

II. Administrator danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MWT Solutions S.A. oraz PBSG S.A. (zwane dalej „Spółkami”). Spółki mają siedzibę w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań i będą administrować Państwa danymi osobowymi w ramach umowy o współadministrowaniu.

III.  Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do przypadków, w których Spółki są administratorem danych osobowych i przetwarzają dane osobowe w związku ze sprzedażą i świadczeniem usług dostarczenia i utrzymania funkcjonalności programu RODODesk. Odnosi się to do danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Spółki realizują swoje obowiązki informacyjne, określone w art. 13 RODO zgodnie z tym przepisem.

Spółki są administratorem procesów marketingowych, IT (w tym systemów informatycznych, w których gromadzone są dane osobowe), czy incydentów bezpieczeństwa. Spółki obsługują także stronę internetową www.rododesk.com, w związku z tym koordynują przetwarzanie danych osobowych przesyłanych przez formularz zawarty na stronie.

IV. Zakres, sposoby i cele przetwarzania danych

Pragniemy, by wszelkie informacje w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów, dla których je przetwarzamy, były zrozumiałe. Zachęcamy do zapoznania się ze spisem operacji przetwarzania danych osobowych przedstawionym poniżej.

IV.1.      Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Spółki lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez Spółki lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną

Informacje ogólne

Każda z osób fizycznych korzystających ze świadczonych przez nas usług drogą elektroniczną, bądź odwiedzających naszą stronę internetową, ma kontrolę nad danymi osobowymi, które nam przekazuje. Niniejszym informujemy, że pozyskane w ten sposób dane o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, koniecznego do świadczenia usług na oczekiwanym poziomie.

Cookies

Serwis nie zbiera automatycznie żadnych informacji, z wyjątkiem informacji w plikach cookies.

Pliki cookies stanowią dane, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu Użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną parę atrybutów typu klucz-wartość.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową;
  • tworzenia statystyk, co pozwala na poprawienie struktury i zawartości;

W serwisie stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów.

Zgłoszenia i formularze online

Odwiedzający stroną internetową www.rododesk.com, mają możliwość kontaktu z administratorami danych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. W celu korzystania z wyżej wymienionej możliwości, konieczne jest przekazanie nam przez osobę kontaktującą się swoich danych osobowych. Informujemy, że zostaną one wykorzystane jedynie w celu, dla którego zostały  podane.

Zdjęcia

Prezentowane na stronie zdjęcia i ikony są własnością MWT Solutions S.A. i PBSG S.A. lub pochodzą z banków zdjęć  i ikon bądź zostały zakupione od agencji, jako materiały na stronę.

IV.2.      Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z MWT Solutions S.A. i PBSG S.A. w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy

Od osób fizycznych kontaktujących się z MWT Solutions S.A. i PBSG S.A., mających na celu uzyskanie informacji o ofercie, wyrażenie swojej opinii, uwagi, a także kontaktujących się z zamiarem zawarcia umowy, zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail oraz numer telefonu.

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji zawierających szczególne kategorie danych osobowych, wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO (informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

IV.3.      Przetwarzanie danych osobowych klientów i potencjalnych klientów

MWT Solutions S.A. i PBSG S.A. przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Wśród nich mogą znajdować się również dane osób kontaktowych po stronie klientów i potencjalnych klientów (ich pracowników). Tego typu dane osobowe są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się MWT Solutions S.A. i PBSG SA, w tym w systemie CRM. Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują takie dane jak: imię i nazwisko, nazwę firmy, numer telefonu lub adres e-mail.

V. Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osób odwiedzających stronę internetową prowadzoną przez MWT Solutions S.A. i PBSG S.A., korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną opiera się na różnych podstawach prawnych przetwarzania w zależności od celu przetwarzania. Dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osób, które wypełniają formularz internetowy/ kontaktowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia tej umowy, na żądanie osoby podającej swoje dane (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

VI. Okres przetwarzania danych

MWT Solutions S.A. i PBSG S.A. przetwarza dane osobowe oraz przechowuje je przez czas uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Informujemy, że administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:

  • zgody – okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą lub zakończenia realizacji celu przetwarzania;
  • umowy – okres przetwarzania trwa do czasu zakończenia działań związanych z zawarciem i realizacją umowy;
  • uzasadnionego interesu administratora danych – okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. odpowiedź na zapytanie z formularza kontaktowego została udzielona, upłynął okres przedawnienia roszczeń z umowy) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy wynosi maksymalnie 6 lat.

VII. Odbiorcy danych

Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom na podstawie wymogów przepisów prawa lub w związku z realizacją celu, dla którego zostały nam one przekazane. Jednocześnie deklarujemy, że korzystamy jedynie z usług podmiotów sprawdzonych, znanych na rynku lokalnym i dających gwarancje bezpieczeństwa danych. Umowy, w ramach których powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zawierają zapisy na temat wymaganych przez nas środków ochrony, zapewniających poufności, integralność i dostępność przekazywanych danych.

Możemy przekazywać dane osobowe firmom lub innym, godnym zaufania, partnerom biznesowym, którzy świadczą usługi w imieniu Spółki oraz podmiotom, z którymi współpracujemy. Ponadto, dane mogą być przekazywane dostawcom takich usług jak usługi windykacyjne, podatkowe, prawne, księgowe. Dane osobowe są przekazywane tym podmiotom i innym osobom trzecim tylko jeśli jest to niezbędne, aby wykonać usługi, których osoby, których dane dotyczą zażądali lub które autoryzowali, aby chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo lub jeżeli Spółki są do tego zobowiązane na podstawie obowiązujących ustaw, przepisów sądowych lub przepisów pozostałych urzędów lub jeżeli ujawnienie danych osobowych jest w inny sposób konieczne do wsparcia ustaleń prawnych lub karnoprawnych lub procesu sądowego.

Ponadto, dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Spółek.

VIII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Prawa osób fizycznych względem przetwarzania danych osobowych obejmują:

a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

b) Prawo do poprawiania danych;

c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

d) Prawo do żądania usunięcia danych;

e) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Z praw, o których mowa powyżej skorzystać można poprzez kontakt z nami:

–  pod adresem e-mail rodo@pbsg.pl lub listownie na adres: PBSG S.A., ul. Szyperska 14, Poznań 61-754;

– pod adresem e-mail rodo@mwtsolutions.pl lub listownie na adres: MWT Solutions S.A, ul. Szyperska 14, Poznań 61-754.

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a MWT Solutions S.A. i PBSG S.A. jako ich administrator odpowiadają za realizację tych praw, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pragniemy również poinformować, że każda z osób fizycznych ma prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, osoba fizyczna posiada prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Jeżeli skorzysta z tego prawa, Spółki zaprzestaną przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykażą istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów osoby fizycznej, jej praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu można zgłaszać:

– na adres e-mail: rodo@pbsg.pl lub listownie na adres: PBSG S.A., ul. Szyperska 14, Poznań 60-754;

– na adres e-mail: rodo@mwtsolutions.pl lub listownie na adres: MWT Solutions S.A, ul. Szyperska 14, Poznań 61-754.

IX. Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych.